Rafako: 7,03 mln skonsolidowanego zysku netto za III kwartał br.

Rafako odnotowało 7,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej. W komunikacie spółki czytamy: „Na zysk operacyjny w kwocie 7,8 mln zł, oprócz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, wpływ miała pozostała działalność operacyjna, której saldo wyniosło ponad 3 mln zł (główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w okresie 3Q 2018 było rozwiązanie rezerwy na przedawnione roszczenie sporne w kwocie blisko 2,6 mln zł)”

Dodaj komentarz